Algemene Voorwaarden

1 Aanbieding, toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle tussen partijen geldende rechtsbetrekkingen

1.2  Alle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze en door wie van het revisiebedrijf en/of waar dan ook gedaan zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties. Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch voor het revisiebedrijf niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar, terwijl in geval van tussentijdse modelwijzigingen het revisiebedrijf gerechtigd is, zonder voorkennis of medeweten van koper/ opdrachtgever technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in door hem verkochte zaken en/of aan hem ter verrichting van werkzaamheden aangeboden zaken.

1.3  Mondelinge toezeggingen of afspraken door of namens het revisiebedrijf gedaan of gemaakt, zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd.

1.4  Indien geen schriftelijk overeenkomst door het revisiebedrijf is afgegeven, geldt de schriftelijke bevestiging van het revisiebedrijf, dan wel de afleveringsbon, dan wel de factuur van het revisiebedrijf als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst, behoudens tegenbewijs.

1.5  De algemene voorwaarden van de wederpartij van Mateusz (L&B Performance) (hierna: “de afnemer”) zijn niet van toepassing, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen.

 

2 Prijs

2.1  De opgegeven prijzen zijn berekend voor levering te Wanroij en steeds exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2  Wijzigingen in arbeidslonen of in de kostprijs van onderdelen, halffabricaten of materialen, voor zover die onmiddellijk ter zake van de overeengekomen prestatie worden besteed respectievelijk gebruikt, en die zich meer dan drie maanden na opgave van een offerte dan wel het aangaan van een overeenkomst voordoen, worden door Mateusz (L&B Performance) doorberekend.

 

3 Uitvoering en reparaties

3.1  Bestellingen van motoren, versnellingsbakken en andere onderdelen worden zo spoedig mogelijk, doch afhankelijk van de beschikbare voorraad, verwerkings- productie en levertijden uitgevoerd.

3.2  Bestellingen, inbouw en reparaties zullen in beginsel worden uitgevoerd binnen een zodanige termijn als redelijkerwijze mogelijk is, doch te dien aanzien af te spreken termijnen zullen steeds slechts als indicatief gelden, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, hetzij bij het totstandkoming van de overeenkomst, hetzij op een later tijdstip. Dit artikel is niet van toepassing indien Mateusz (L&B Performance) afhankelijk is van door de afnemer of derden ter beschikking te stellen informatie, onderdelen of materialen alsmede in geval van overmacht.

3.3  Indien voor het functioneren van aan Mateusz (L&B Performance) ter hand gestelde auto additionele apparatuur of informatie noodzakelijk is, zal de afnemer ervoor zorgdragen dat Mateusz (L&B Performance) daarover zo spoedig mogelijk, nadat zij daarom heeft verzocht, kan beschikken.

3.4  Alle motoren, versnellingsbakken of andere onderdelen die door Mateusz (L&B Performance) worden geleverd, ingebouwd of vervangen, blijven tot op het moment dat volledige betaling plaatsvindt van de door haar in rekening gebrachte factuur, eigendom van Mateusz (L&B Performance), tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Artikel 5.1 is van overeenkomstige toepassing.

3.5  Indien prijsopgave van ter inbouw of reparatie aangeboden motoren, versnellingsbakken of andere onderdelen door de afnemer niet akkoord bevonden wordt, zal Mateusz (L&B Performance) de afnemer onderzoekskosten in rekening brengen, indien daarvoor nader onderzoek noodzakelijk is.

3.6  De onderzoekskosten genoemd in artikel 3.6 behelzen onder andere het uurloon, administratiekosten en eventuele reis- en verzendkosten en kosten van derden.

3.7  Motoren of delen die besteld c.q. geleverd zijn naar opgave van de klant (dus het gevraagde type c.q. motorcode) worden niet teruggenomen als er geen sprake van garantie is. Mateusz (L&B Performance) zal bepalen of het geleverde goed wordt teruggenomen en/of hier kosten voor in rekening worden gebracht.

3.8  Er kan geen enkel recht ontleend worden aan de opgegeven kilometerstanden, deze zijn niet gegarandeerd.

 

4 Betaling

4.1  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kan facturering geschieden, zodra de door Mateusz (L&B Performance) te leveren prestatie is voltooid, dan wel de afnemer met de afname in verzuim is. Betaling dient contant bij afname/ aflevering te geschieden, dan wel direct bij levering op het rekeningnummer van Mateusz (L&B Performance) te zijn bijgeschreven.

4.2  Het staat Mateusz (L&B Performance) vrij om bij het uitvoeren van een bestelling of reparatie een voorlopige of gedeeltelijke betaling te vorderen.

4.3  Mateusz (L&B Performance) kan het retentierecht uitoefenen op de auto en onderdelen indien de afnemer de kosten van de werkzaamheden en of onderdelen niet of niet in zijn geheel voldoet, ook indien het kosten van eerdere door Mateusz (L&B Performance) verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto of onderdelen betreft. Mateusz (L&B Performance) kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil te zake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt. Mateusz (L&B Performance) kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld.

4.4  Indien de afnemer de totale overeengekomen prijs niet of niet tijdig heeft voldaan, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd de verder toekomende rechten, is Mateusz (L&B Performance) in een dergelijk geval gerechtigd over het achterstallige bedrag de wettelijke rente voor handelstransacties, vermeerderd met 2 % op jaarbasis, in rekening te brengen, per dag vanaf de betreffende vervaldag.

4.5  Indien Mateusz (L&B Performance) genoodzaakt is een vordering ter incasso uit handen te geven, komen, afgezien van hem verdere toekomende aanspraken op schadevergoeding, alle daaronder vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste minimaal op 15 % van het achterstallige bedrag met een minimum van € 114,- gesteld worden, voor rekening van de wederpartij.

 

5 Eigendomsovergang, verlening/overdracht van rechten

5.1  Door Mateusz (L&B Performance) geleverde motoren, versnellingsbakken of andere onderdelen blijven eigendom van Mateusz (L&B Performance) en eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan haar voorbehouden, zolang de afnemer niet volledig de tegenprestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van met Mateusz (L&B Performance) aangegane overeenkomst tot levering van zaken of tot dienstverlening in verband daarmee verschuldigd is.

 

6 Inruil

6.1  Tenzij anders op factuur vermeld, dient bij iedere levering van motoren, versnellingsbakken of onderdelen de afnemer de oude delen van hetzelfde merk en type in een complete en gemonteerde staat binnen 14 dagen na levering bij Mateusz (L&B Performance) in te leveren. Indien de afnemer hiermee in gebreke blijft zal aan hem alsnog het prijsverschil zonder inruil berekend worden.

 

7 Risico en verantwoordelijkheid voor zaken

7.1  Auto’s en andere zaken waarin motoren, versnellingsbakken of andere onderdelen worden ingebouwd zijn steeds, ook indien zij zich onder Mateusz (L&B Performance) bevinden ter reparatie of ter bewerking of anderszins, voor risico van de afnemer. Mateusz (L&B Performance) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor risico’s, calamiteiten, diefstal, verduistering of anderszins, ook al bevinden voormelde zaken zich bij Mateusz (L&B Performance).

7.2  De aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van Mateusz (L&B Performance) ter zake reikt niet verder dan de verantwoordelijkheid die de afnemer zelf jegens zijn eigen zaken als een goed huisvader behoort te betrachten.

7.3  Verzendingen en vervoer van motoren, versnellingsbakken of onderdelen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer.

 

8 Garantie en aansprakelijkheid

8.1  Tenzij anders op factuur vermeld, garandeert Mateusz (L&B Performance) vanaf de factuurdatum bij een normaal gebruik van de door haar geleverde gebruikte motoren, versnellingsbakken en andere onderdelen gedurende drie maanden na factuurdatum aan de afnemer, waarbij de navolgende bepalingen in aanmerking worden genomen.

Bij compleet gereviseerde motoren, versnellingsbakken 12 maanden vanaf de factuurdatum.

8.2  Afnemer kan alleenrechten ontlenen aan een garantie indien de door ons aangebrachte merktekens of zegels ongeschonden zijn.

8.3  Garantie is persoonlijk en dus niet overdraagbaar.

8.4  De afnemer zal de garantie niet kunnen inroepen indien er sprake is van schade aan de ingebouwde motoren, versnellingsbakken en andere onderdelen als gevolg van onvoldoende of achterstallig onderhoud, opzet, het gebruik van verkeerde brandstof, onjuiste inbouw of aansluiting door derden. In acht moet worden genomen dat het geleverde goed door een volwaardig gerenommeerd bedrijf ingebouwd dient te worden. Indien er sprake is geweest van onoordeelkundig gebruik, dan wel gebruik dat als niet normaal voor de betreffende zaken is te beschouwen, snelheidsproeven, wedstrijden en het niet in acht nemen van door Mateusz (L&B Performance) gegeven aanwijzingen of instructies.

8.5  Aanbouwdelen welke niet tot het rompgedeelte van de motor/versnellingsbak behoren zoals de carburateur, injectie-unit, stroomverdeler, brandstofpomp, waterpomp ect vallen niet onder de garantie mits anders is overeengekomen.

8.6  Garanties zijn niet van toepassing op gebreken die worden veroorzaakt door niet door Mateusz (L&B Performance) geleverde bij de motor behorende appendages.

8.7  De inbouwgarantie houdt in dat de afnemer na inbouw een proefrit maakt, waarin wordt getest of de motor, versnellingsbak of onderdeel aan de norm voldoet die men van een occasion deel mag verwachten. Bij deze proefrit wordt getest op al dan niet overmatig olie- en waterverbruik, overmatig roken van de motor, overmatig opbouwen van druk in het koelsysteem en het hoorbaar zijn van bijgeluiden. De termijn waarbinnen de afnemer na het maken van de proefrit bij Mateusz (L&B Performance) in geval van gebreken dient te klagen, is de termijn als bedoeld in artikel 9. Na ommekomst van die termijn is Mateusz (L&B Performance) niet langer gehouden eventuele gebreken te verhelpen.

8.8  Indien de door Mateusz (L&B Performance) geleverde zaken of onderdelen niet uit eigen productie komen, maar geleverd en/of bewerkt zijn door een andere leverancier en deze leverancier iedere aansprakelijkheid of garantie afwijst, heeft Mateusz (L&B Performance) het recht om iedere garantieclaim van de afnemer eveneens af te wijzen.

8.9  Iedere garantie is beperkt tot het kosteloos her leveren van het geleverde deel. Met name gevolgschade zoals uit- en inbouwkosten en vervoer worden niet vergoed. Mateusz (L&B Performance) kan verzoeken om de auto of het geleverde deel op boven genoemd adres aan te leveren om tot een goede garantie beoordeling te komen. Om tot garantie over te gaan dient het oude deel retour te zijn. De garantie beloopt ten hoogste het door afnemer aan ons betaalde of verschuldigde bedrag te zake van de betrokken werkzaamheden en leveranties.

8.10 Slechts indien geen vergelijkbaar, gelijkwaardig deel door Mateusz (L&B Performance) geleverd kan worden, kan de koper aanspraak maken op terugbetaling van het aankoopbedrag. Het geleverde deel moet in dezelfde staat geretourneerd worden zoals het geleverd is.

8.11 Zonder onze voorkennis c.q. toestemming van eventuele reparaties aan het door ons geleverde deel binnen de garantieperiode, worden de daaruit voortvloeiende kosten niet vergoed.

8.12 Tenzij anders op factuur vermeld, kan afnemer alleen aanspraak maken op garantie als hij de factuur aan Mateusz (L&B Performance) tevoren volledig heeft betaald.

8.13 Werkzaamheden door Mateusz (L&B Performance) uitgevoerd te zake van een garantie claim, welke claim door Mateusz (L&B Performance) op grond van het vorenstaande wordt afgewezen worden door Mateusz (L&B Performance) tegen het gehanteerde tarief in rekening gebracht.

8.14 Mateusz (L&B Performance) is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fabrieksfouten en beschadigingen in de op de aan haar ter reparatie overhandigde auto’s, motoren of onderdelen.

8.15 Mateusz (L&B Performance) is niet aansprakelijk voor alle (gevolg)schade die optreedt als gevolg van haar werkzaamheden tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Mateusz (L&B Performance) verzekert zich tegen aansprakelijkheid voor schade, ontstaan tijdens of verband houdend met de uitvoering van de met de opdrachtgever overeengekomen (reparatie) werkzaamheden.

8.16 Eventuele op Mateusz (L&B Performance) rustende verplichtingen tot vergoeding van schade, van welke aard ook, zal nimmer verder gaan dan uitkering van de bedragen die zij zal ontvangen krachtens de in 8.15 gesloten verzekeringsovereenkomst, behoudens in geval van opzet aan de zijde van Mateusz (L&B Performance).

8.17 Mateusz (L&B Performance) levert geen garantie op onderdelen, revisie (onderdelen) als de auto gechipt/getuned is of in de toekomst wordt gedaan.

 

9 Klachten

9.1  Alle klachten die een afnemer heeft op de met Mateusz (L&B Performance) betrekking hebbende overeenkomst dienen schriftelijk binnen 8 dagen na levering of het uitvoeren van de werkzaamheden aan Mateusz (L&B Performance) kenbaar gemaakt te worden, zulks op straffe van verval van alle aanspraken die jegens Mateusz (L&B Performance) geldend gemaakt kunnen worden.

9.2  Een klacht schort de verplichting tot betaling van het verschuldigde door de afnemer niet op.

 

10 Overmacht

10.1 Bij intreden van omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort. Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijk opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens nog iets verschuldigd zullen zijn.

 

11 Ontbinding

11.1 Mocht één van de partijen surséance van betaling aanvragen of failleren, of indien op een van de partijen de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing geraken, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (te zijner keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle van de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

 

12 Geschillen

12.1 Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Mateusz (L&B Performance) gebonden zijn.

 

13 Toepasselijk recht

13.1 Voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn, geldt uitsluitend Nederlands recht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.